עדר דיני בציעת הפת בשבת ובו ח' סעיפים:

א

א שלש סעודות חייב כל אדםא לאכול בשבתב ורמז לזה ששלש פעמים היום נאמר גבי אכילת המן בשבתג שנאמרד ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו וגו':


א) ראה לקמן סי' רצא ס"ח, דהיינו בין איש ובין אשה.

ב) ברייתא קיז, ב. רמב"ם פ"ל ה"ט. וראה גם לעיל סי' רמב ס"ד-ה. סי' רמט ס"ו וס"י. סי' רנד ס"ז-ח. סי' רסז ס"ג. לקמן סי' רפח ס"ב. סי' רצא ס"א וס"ה. סי' שלד ס"א-יא. סי' שלה ס"א. סי' תכט ס"ז. וראה לקמן סי' תקכט ס"ג שביו"ט אין צריך ג' סעודות.

ג) ר' יוחנן שם. לבוש רס"י רצא. וראה מ”מ וציונים.

ד) שמות טז, כה.