עדר דיני בציעת הפת בשבת ובו ח' סעיפים:

ב

ב וחייב כל אדם לבצוע על שתי ככרותה שלמותו אחד אנשים ואחד נשיםז וסמך לזהח שנאמרט לקטו לחם משנה וגו'.

ואין צריך שיבצע משתיהן אלא שיאחז שתיהן בידו ויבצע מאחת מהןי שהרי לא נאמר לחם משנה אלא בלקיטהיא דהיינו אחיזהיב (ורשאי להשמיט השניה מידו בשעת הבציעה ודי במה שאחז שתיהן בשעת ברכת המוציאיג).

וצריך לבצוע מן העליונהיד שאין מעבירין על המצותטו במה דברים אמורים ביום השבת או בליל יו"טטז אבל בליל שבת יש נוהגין מטעם הידוע להםיז לבצוע על התחתונהיח וכדי שלא לעבור על המצות מניחין התחתונה קרוב אצלם יותר מהעליונה ונמצא שאין כאן מעביר על המצוה כלליט או לוקחין העליונה בשעת ברכת המוציא ומניחים אותה למטה ובוצעין עליהכ:


ה) רבי אבא שבת קיז, ב. ברכות לט, ב. טור ושו”ע ס"א.

ו) תוס' ברכות שם ד"ה והלכתא. שו"ע שם בהג"ה. וכ"ה לעיל סי' קסז סוף ס"ג וש"נ. סי' קסח ס"ג. לקמן סי' תעה ס"ג. מנהג חב"ד: רושמים על הלחם קודם ברכת המוציא, אבל נזהרים שלא לחתוך (ס' המנהגים – חב"ד ע' 28). וראה תהלה לדוד סק"א.

ז) כדלקמן סי' רצא ס"ח וש"נ.

ח) ראה לעיל סי' רעא קו"א ס"ק ב. וראה סי' רנד סוף ס"ח. לקו"ש חט"ז ע' 174 הערה 15.

ט) שמות טז, כב. ברכות ושבת שם. טור ולבוש ס"א. וראה לעיל סי' רעא קו"א ס"ק ב.

י) רב כהנא שבת שם. טור ושו”ע שם. וראה גם לקמן סי' תעה ס"ד. סדר הגדה של פסח.

יא) רב כהנא שבת שם.

יב) רש"י שם ד"ה לקטו.

יג) כדלקמן סי' תעה ס"ד-ה וש"נ.

יד) הגהות מיימוניות פ"ח מהל' חמץ ומצה (נוסח ההגדה אות ז). כל בו סי' כד. ב"ח ס"א.

טו) יומא לג, א. ב"ח שם. וראה גם לקמן סי' תעה ס"ד.

טז) דרכי משה ס"ק א. רמ"א ס"א. וראה גם לקמן סי' תעג סכ"ד. סי' תעה ס"ג. לקו"ש חל"ו ע' 78.

יז) ראה לבוש סק"א. עולת שבת סק"א.

יח) ב"י ד"ה כתב הכל בו. שו"ע שם.

יט) ט"ז סק"א.

כ) מ"א סק"א. וראה מנהג חב"ד באג"ק חי"ח ע' שסא, שבליל שבת מניחין הלחם משנה זו אצל זו, וביום השבת מניחים באופן שהחלה מימין תהיה למעלה קצת על השניה. וראה הטעם בתורה אור בשלח סו, ד. וראה לקו"ת עקב יז, ב.