ג

ג מצוה לבצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודהכא מפני שנראה כמחבב סעודת שבת שחפץ לאכול בה הרבהכב ואע"פ שבחול אין לעשות כן מפני שנראה כרעבתןכג מכל מקום הואיל ואינו עושה כן כל ימות החול אלא בשבת בלבד ניכר הדבר שאינו עושה בשביל רעבתנות אלא בשביל כבוד השבתכד:


כא) רבי זירא שבת קיז, ב. ברכות לט, ב. רש"י שם ד"ה בצע. טור ושו"ע ס"ב.

כב) רש"י שם. טור

כג) ראה סי' קסז ס"ד.

כד) גמרא שם. טור ולבוש ס"ב.