ד

ד אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצעכה אם הם זקוקים לככרו דהיינו שאין להם לחם משנה לפני כל אחדכו והם יוצאים ידי חובתם במה ששומעים ממנו ברכת המוציא שמברך על לחם משנה ואוכלים מאותו לחם משנהכז אבל אם יש לחם משנה לפני כל אחד מהם שאינם זקוקים לטעום מלחם משנה שלפניו יכולים לטעום ממה שלפניהם קודם שטעם הוא ממה שלפניוכח:


כה) רב יהודה ברכות מז, א. טור ושו”ע ס"ג. וכ"ה לעיל סי' קסז ס"כ. ושם: לא יתן להם כלל קודם שיטעום.

כו) תוס' פסחים קו, א ד"ה הוה גחין. טור ושו"ע שם. וראה גם לעיל שם.

כז) משמעות התוס' שם. וראה גם לקמן סי' תעג סכ"ד: כיון שהם יוצאין בברכת המוציא של בעל הבית הם יוצאים גם כן בלחם משנה של בעל הבית. וראה לעיל סי' קסז סי"ח שנהגו שכל אחד מברך לעצמו. וראה אג"ק חי"ד ע' כט-ל. שלחן המלך ע' קצא. מ”מ וציונים.

כח) ירושלמי ברכות פ"ו ה"א. תוס' פסחים וברכות שם (שכן נהג רבינו שמחה). רא"ש ברכות פ"ז סי' טו. פסחים פ"י סט"ז. טור ושו”ע שם. וכ"ה לעיל סי' קסז ס"כ.