ו

ו וכיון שאכל יתר מעט מכביצה יצא ידי חובתולז אבל כביצה בלבד נקראת אכילת עראילח ואינו יוצא בה ויש אומריםלט שבכזית בלבד יוצא ידי חובתו ויש אומרים שבסעודה שלישית אין צריך לחם כלל ויתבאר הכל בסימן רצ"אמ:


לז) מ"א סי' רצא סק"א. וראה גם לקמן סי' תקכט ס"ד. סי' תרלט סי"ז.

לח) כדלקמן סי' תרלט סי"א וש"נ. וראה לקמן סי' רצא ס"א שמסתפק בזה.

לט) ריטב"א סוכה שם ד"ה הא דאמרינן אף סוכה. ר"ן שם ד"ה רבי אליעזר אומר. מ"א סי' קפח ס"ק ט. סי' תרלט ס"ק י. ב' הדיעות הובאו לקמן סי' רצא ס"א (ויש להחמיר לכתחלה כסברא הא' אם אפשר לו). סי' תרלט סי"ז וסי"ט. וראה לעיל סי' רסז ס"ג. שו"ת צ"צ או"ח סי' לו (מח, סע"א).

מ) סעיף ז וש"נ.