ח

ח אם יש קצת אונס שלא יוכל לסעוד בלילה יכול לדחות הסעודה עד למחרמב שיאכל ג' סעודות ביוםמג ובלבד שיקדש בלילה ויאכל מיד אחר הקידוש כזית מחמשת המינים או שישתה עוד רביעית ייןמד כמו שנתבאר בסימן רע"גמה אבל אם אין שם אונס אין לעשות כןמו שהרי אפילו מבעוד יום מצוה למנוע מלאכול כדי שיאכל בלילה לתיאבון כמו שנתבאר בסימן רמ"טמז:


מב) מ"א סוף סק"ב. וראה גם לעיל סי' רמט ס"ו.

מג) תוס' פסחים קא, א ד"ה ובקידושא. רא"ש שם פ"י ס"ה.

מד) מ"א שם.

מה) סעיף ז.

מו) מ"א שם.

מז) סעיף ט.