רעח שיכול לכבות הנר בשביל החולה ובו ד' סעיפים:

ב

ב במה דברים אמורים בכיבוי שהיא מלאכת קלקול שמקלקל ההבערה לפיכך אינה חשובה צריכה לגופה בזה בלבד מה שגוף הדבר שנעשית בו צריך להאדם אלא עד שגוף הדבר מתתקן ע"י המלאכה שנעשית בו יותר ממה שהיה בתחלהכא וכן הסותר בנין על מנת לחזור ולבנותוכב או הקורע על מנת לחזור ולתפורכג אין אסור מן התורה אלא אם כן אם דעתו שיהא בנין האחרון יותר טוב מן הראשוןכד וכן בתפירת הבגד שנמצאו הסתירה והקריעה הן מתקנים הבנין והבגד שיהיו יותר טוב מבתחלה שמבלעדי הסתירה והקריעה אי אפשר כלל לתקן הבנין והבגד שיהיו יותר טוביםכה אבל שאר מלאכות שאינן מלאכות הקלקול אף [אם] אינן מתקנות את גוף הדבר שנעשית בו שכיון שגוף הדבר שנעשית בו הוא צריך להאדם הרי זה המלאכה הצריכה לגופהכו כגון המוציא קרדום מרשות לרשותכז כדי לחתוך בו שאף שאין הקרדום מתתקן כלל בהוצאה זו הרי זה חייב הואיל והוא צריך לגוף הדבר שהוציאכח אבל אם אינו צריך לגוף הדבר שהוציא כגון המוציא מת לקבורהכט שגוף המת אין לו בו שום צורך כללל הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה וכן כל כיוצא בזה.

ויש אומריםלא שאפילו מלאכת הקלקול אין צריך שיהיה התיקון יותר טוב מבתחלהלב חוץ ממכבה הנר שאינו חייב אלא אם כן נתכוין להבהב הפתילה ע"י כיבוי זה שתהא נוחה לחזור ולהדליקהלג אבל אם אינו חושש על הבהובה אלא שמתכוין בכיבויו לחוס עליה שלא תדלק כולו עכשיו אף על פי שמתכוין כדי לחזור ולהדליקה לאחר זמן מכל מקום עיקר גוף הדבר שמלאכת הכבוי נעשה בו הוא הפחם שבראשה שהאור אחז בו וכיון שאין כוונתו בכיבויו בשביל שצריך לפחם זה אלא בשביל שצריך לשאר הפתילה שלא אחז בה האור הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה אלא לדבר אחר שאין המלאכה נעשית בולד:


כא) תוס' צד, א ד"ה ר"ש.

כב) ראה גם לקמן סי' שיג סי"ז.

כג) ראה גם לקמן סי' שב ס"ד.

כד) תוס' שם.

כה) תוס' קו, א סוד"ה חוץ.

כו) תוס' שם.

כז) רבא צד, רע"ב לדעת ר"ש. תוס' שם.

כח) ראה רש"י שם ד"ה מר.

כט) רשב"ל בגמ' שם לדעת ר"ש. וראה גם לקמן סי' שיא ס"ה.

ל) ראה רש"י שם ד"ה אף. תוס' שם.

לא) ראה רש"י לא, ב ד"ה לעולם וד"ה כרבי שמעון. מ"מ וציונים. פסקי אדה"ז ע' 197.

לב) ראה לקמן סי' שיג סי"ז שכן עיקר.

לג) רש"י שם ד"ה כרבי שמעון. שלטי הגבורים יג, א בשם ריא"ז.

לד) ראה רש"י ל, רע"א ד"ה ש"מ. שלטי הגבורים שם. תוס' לא, ב ד"ה וסותר. מהרש"א צד, א על התוס' ד"ה רבי שמעון. וראה צ"צ חידושים רג, א. קובץ כינוס תורה ח"ב ע' לא. בנין שבת (מלאכת סותר) ע' קנו.