יא

יא לא יתחיל המפטיר להפטיר עד שיגמור הגולל לגלול הספר תורהסז כדי שגם הגולל יוכל להבין ולשמוע ממנוסח שחובה היא על הכל לשמוע ההפטרה כמו הפרשה שבספר תורהסט לפיכך לא יקראו שנים ההפטרה כאחדע בקול רםעא ששני קולות אין נשמעיםעב ויש נוהגים מטעם הידוע להםעג שלא לסמוך על שמיעה בלבדה אלא הם בעצמם קורין ההפטרהעד ושומעין הברכות מפי המפטיר ומכל מקום צריכים ליזהר שלא יקראו בקול רם אלא בנחתעה (מלה במלה עם המפטיר עיין סי' קפ"געו):


סז) סוטה לט, ב. טור ושו"ע סי' קמז ס"ז. שו"ע כאן ס"ו.

סח) ראה רש"י שם ד"ה עד שתגלל. מרדכי מגילה רמז תתיג בשם הר"ש. טור ושו"ע סי' קמז ס"ז. וראה לקו"ש חל"ג ע' 20 בהערה. וראה באריכות שלחן המלך ח"א ע' קצה הערה 3.

סט) רבינו ירוחם נ"ב סוף ח"ג בשם מהר"ם. הובא ב"י סוס"י קמו.

ע) מגילה כא, ב. שו"ת הריב"ש סי' לו. רמ"א ס"ה.

עא) מ"א סק"ה.

עב) רש"י מגילה שם ד"ה ובלבד. רמ"א שם.

עג) מ"א שם בשם כתבי האר"י (פרי עץ חיים שער השבת פי"ט. שער המצות פרשת ואתחנן).

עד) ראה קצוה"ש ח"ג בסופו בהערות לבדה"ש סי' פה סק"ב.

עה) מ"א שם. וראה גם לקמן סי' תצד ס"ו (בלחש). וראה עוד שם שהקורא ההפטרה לכתחילה צריך להיות מעומד מפני כבוד הצבור, משא"כ הצבור עצמו.

עו) סעיף י.