ח

ח קטןנג היודע לקרות שיודע לחתוך האותיות בטובנד ויודע למי מברכיןנה יכול להפטיר בנביא ויש נוהגים סלסול וכבוד במרכבה של יחזקאל שמפטירין בעצרת ובשירת דוד כשמפטירים אותה בז' של פסח שלא יפטיר אלא גדולנו ויש נוהגים כן גם בשבת שובהנז:


נג) משנה מגילה כד, א. טור ושו”ע ס"ד.

נד) מ"א סי' רפב ס"ק יב.

נה) ראה לעיל סי' רפב סט"ז וש"נ.

נו) מ"א שם. וראה לקמן סי' תצד ס"ה (גבי הפטרה של מרכבה דיחזקאל): נוהגים בקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה.

נז) מהרי"ל הל' עשי"ת. שיירי כנה"ג לטור סי' תרב. מטה משה סי' תתלג. מ"א שם. וראה לקו"ש חי"ד ע' 144.