רפח דין תענית ודין תענית חלום בשבת ובו י"ד סעיפים:

ב

ב אדם שהאכילה מזקת לו שאז עונג הוא לו שלא לאכול אין צריך לאכול כללט וכמעט שאסור לו לאכול שלא יצטער בשבתי וכן מי שמתענה בכל יום ואכילה בשבת צער הוא לו מפני שינוי וסת יכול להתענות גם בשבתיא שמצות סעודות שבת אינה אלא בשביל עונגיב אבל בענין אחר אסור להתענות בשבת אפילו מחמת תשובה וחסידותיג אע"פ שיש לו תענוג בתענית זה אין לו להחליף עונג חכמים שתקנו בג' סעודות בעונג אחר שאינו מוכרח שיהיה בשבתיד ולא התירוהו חכמים:


ט) אגור סי' תב בשם שבלי הלקט סי' צג. שו"ע ס"ב. וראה גם לעיל סי' קסז סכ"ג.

י) שבלי הלקט ואגור שם. ב"י ד"ה כתב האגור.

יא) רמב"ם פ"ל ה"ט. הגהות מיימוניות פ"א מהל' תענית אות ב משם ר"י החסיד. שו"ע ס"ג. וראה לעיל סי' רמט קו"א ס"ק ה. לקו"ש חכ"א ע' 85.

יב) מגיד משנה פ"ל ה"ט בשם הגאונים (עתים סי' קצד. שו"ת הגאונים שערי תשובה סי' רכו). וראה גם לעיל סי' קפח ס"י. סי' רמב ס"ז. לקמן סי' רצא ס"א. וראה שו"ת צ"צ או"ח סי' לו (מח, ג).

יג) שו"ת הרשב"א ח"ד סי' רסב. הובא בב"י ד"ה אבל הרשב"א. עולת שבת ס"ק א. אליה רבה ס"ק ד. וראה לקמן סי' תקצז ס"ח, שאפילו קיבל עליו להתענות בשבת אין קבלתו כלום. וראה לקמן ס"ז שהוא מן התורה.

יד) משא"כ בתענית חלום דלקמן, שאינו יכול לדחותו. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 28. שלחן המלך ע' קצז.