ג

ג אבל מותר להתענות תענית חלום בשבתטו כשחלם בו ביום שיפה תענית לחלום לבטל הגזר דיןטז כאש לנעורתיז אם מתענה בו ביוםיח והתירו לו חכמים בשביל שיקרע גזר דינויט ועוד לפי שאין כאן ביטול עונג שבת לגמרי כיון שנפשו עגומה עליו בשביל חלומו אם לא יתענה ואם יתענה בטוח הוא שיקרע גזר דינו א"כ הרי התענית הזה תענוג הוא לוכ.

ומכל מקום אף שקורעים גזר דינו חוזרים ונפרעים ממנו על שביטל עיקר עונג שבתכא ומה תקנתו יתענה עוד תענית בחול שיתכפר לוכב ולכתחלה צריך להתענות מיד למחר ביום ראשוןכג שאין ראוי לו להתעכב לבקש סליחה וכפרה אלא אם כן תשש כחו ואינו יכול להתענות ב' ימים זה אחר זה יכול להתענות אח"כ כשיחזק כחוכד וכל שכן אם היה ביום ראשון חנוכהכה או פורים או ערב יום הכיפורים או ראש חודש או חולו של מועד וכל שכן יו"ט אפילו יו"ט ב' של גליותכו שלא יתענה עד אח"כ.

אבל אם למחר הוא יום שאיסור התענית בו אינו אלא מנהג כגון בחדש ניסן אפילו בערב פסחכז או אסרו חג יתענה כמו שיתבאר בסי' תכ"טכח והוא הדין בימי הגבלהכט ובין יום הכיפורים לסוכותל ואפילו בראש חודש ניסן וראש חודש אב יכול להתענותלא הואיל ויש מתענים בהם בכל שנה תענית צדיקים כמ"ש בסי' תק"פלב.

ובכל ימים אלו המתענה בהם תענית חלום אינו צריך להתענות אח"כ תענית על תעניתו כמו המתענה בשבתלג אבל המתענה תענית חלום בראש חודש חנוכה ופוריםלד ויו"טלה אפילו יו"ט ב' של גליותלו וחולו של מועדלז צריך להתענות אח"כ תענית על תעניתו כמו בשבת כמ"ש בסי' תקס"חלח:


טו) רב יוסף יא, א. טור ושו”ע ס"ד.

טז) רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא ברכות לא, ב וכפי' התוס' שם ד"ה כל היושב בשם ר"ח. רי"ף פ"ק דשבת (ה, א). רא"ש שם סכ"ד. טור ושו"ע שם.

יז) רב שבת שם.

יח) רב חסדא שם.

יט) שו"ע שם. וראה מ”מ וציונים.

כ) רשב"א ברכות שם ד"ה מאי תקנתיה. טור ולבוש ס"ד. וראה לקמן סי' תצח קו"א ס"ק ה.

כא) ברכות שם. טור (עיקר) ושו"ע שם. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 28. שלחן המלך ע' קצט.

כב) רב נחמן בר יצחק שם. טור ושו”ע שם.

כג) זהר ח"ב דף רז, ב. רש"י ברכות שם ד"ה תעניתא. רשב"א שם ובשו"ת ח"ג סי' רכב. שו"ע ס"ד. וראה פסקי רקאנטי סי' קעח.

כד) רשב"א שם. מרדכי רמז רכט בשם רבינו שמואל מבונבירק ורבי אליעזר ממיץ. שו"ע שם.

כה) מנהגים (קלויזנר) סי' פו. תרומת הדשן סי' רעח. רמ"א ס"ד.

כו) רמ"א שם. וראה מ"א ס"ק ד.

כז) מ"א שם. וראה בדי השלחן סי' צ סק"ז.

כח) סעיף יא.

כט) ראה לקמן סוס"י תצד.

ל) שו"ת ר"ש הלוי סי' ד. כנסת הגדולה הגה"ט. מ"א שם. וראה לקמן סי' תרכד סי"ג.

לא) מ"א שם. וכ"ה לקמן שם.

לב) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ב.

לג) מ"א סי' תכט ס"ק ו. לקמן שם ס"י.

לד) הגהות מיימוניות הל' תענית פ"א אות ט בשם ה"ר אלחנן. שו"ע סי' תקסח ס"ה.

לה) ראה לקמן סי' תצד סי"ח. סי' תקצז ס"ז.

לו) שיירי כנסת הגדולה הגה"ט אות ו. עולת שבת ס"ק ג.

לז) מהרי"ל הל' תענית סוס"י יד. שו"ע שם. וכן בערב יו"כ, כדלקמן סי' תרד ס"ב.

לח) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה שו"ע שם ס"ה. וכ"ה לקמן סי' תכט ס"י.