ד

ד המתענה תענית חלום בשבת ולמחר הוא תענית חובהלט כגון י"ז בתמוז או ט' באב או עשרה בטבת או תענית אסתרמ שנהגו בו חובהמא או אפילו תענית יחיד שנהג בו חובה כגון מי שיש לו מנהג קבוע להתענות ביום א' של סליחות אינו עולה לומב כיון שאף אם לא היה מתענה בשבת היה מתענה תענית זה אין תענית זה מכפר לו על ביטול עונג שבת שלא מצינו כפרה בחנםמג ויש חולקין על זהמד והעיקר כסברא הראשונה וכן יש להורות אם הוא איש בריא שאין התענית מזיק לו אבל מי שקשה עליו התענית אם סומך על המקילין לא הפסיד:


לט) שו"ת משאת בנימין סי' צג. מ"א סק"ג. ולענין צום גדליה ראה לקמן סי' תקצז ס"ז.

מ) ראה בדי השלחן שם. מ”מ וציונים.

מא) ראה ב"י סי' תרפו ד"ה כתב הרמב"ם.

מב) מ"א שם.

מג) סנהדרין ד, א. זבחים לז, ב. מ"א שם.

מד) שלטי גבורים פ"ג דשבועות (ט, א). כנסת הגדולה הגה"ט. ט"ז סק"ג.