ח

ח המתענה תענית חלום בשבת צריך לומר ענינו אחר סיום תפלתו בלא חתימה וטוב לכללו באלהי נצורסח כו' וטוב לומר ג"כ רבון העולמים גלוי וידוע לפניך וכו'סט כמו בחולע ומותר לומר ג"כ אלהי עד שלא נוצרתי כו'עא או שאר בקשות על מחילת עונות ויכול ג"כ להתוודות ולומר חטאתי עויתי פשעתיעב ולא אסרו לומר תחנונים בשבת אלא לבקש בהם על צרכיועג כגון על פרנסה או על רפואה לחולה שיש לו בביתו וכיוצא בהם מצרכי הגוף אבל חרטת עונות טוב לומר בכל יוםעד:


סח) תוס' ברכות לא, ב ד"ה כל, ורא"ש שם פ"ה ס"י בשם בה"ג. טור סי' רכ. שו"ע כאן ס"ו.

סט) ברכות יז, א.

ע) אור זרוע הל' תענית סי' תז. רמ"א ס"ו.

עא) מ"א ס"ק יא.

עב) אליה זוטא סק"ג בשם סדר היום. וראה לעיל סי' קלא ס"ה-ו (לענין נפילת אפים). ובסדור השמיט כל מה שיש בו הזכרת חטא. וראה שער הכולל פל"ו אות ב ואות ו.

עג) כדלעיל סי' קפח ס"ד וש"נ. וראה גם לעיל סי' רפד סי"ד.

עד) שו"ת מהר"מ מינץ סי' פז אות ה. הובא במ"א שם.