ט

ט ואפילו שאלת צרכיו התירו אם הוא חולה המסוכן סכנת היום שזועקים ומתחננים עליו בשבתעה אפילו בצבור וכן מותר לברך על החולה המסוכן בו ביוםעו וכן המקשה לילד שהיא מסוכנת בו ביוםעז אבל חולה שאין מסוכן בו ביום אסור לבקש עליו ולא לברכו בשבתעח כיון שאפשר לעשות כן אחר השבת.

אבל אם אירע לאדם (בשבת) מאורע שצריך לבקש עליו (ב) רחמים מיד יכול אפילו ליפול על פניועט ולבקש רחמים ביחיד אע"פ שאין שם סכנת היוםפ שהרי התירו אפילו להתענות על חלום אע"פ שאין שם סכנת היום רק מפני שצריך להתענות בו ביום שחלם בו אבל בצבור אסור לבקש רחמים על המאורע כל שאין שם סכנת היוםפא.

וכן אם יש בעיר עשרה שמתענים תענית חלום בשבת אחת לא יעשו עצמן צבור לחזור אחר אחד מהם שיתפלל תפלת המנחה בקול רם ולומר ענינו בצבורפב:


עה) תענית כב, ב (רוח רעה). ר"ן שם (ח, ב ד"ה גמרא ויחיד). שו"ע ס"ט-י.

עו) דרכי משה ס"ק ד, ממשמעות הר"ן שם, ובשם קובץ מרבי ישראל ברין. רמ"א ס"י.

עז) ראה מ"א ס"ק יד (שלא התיר מטעם התינוק. ועכ"פ מותר מצד האם). כף החיים ס"ק פ. מ”מ וציונים.

עח) מהר"י ווייל סי' קטו. לפירוש הדרכי משה שם. ב"ח סוף הסי'. מ"א שם. וראה גם לעיל סי' רפז סוף ס"א.

עט) ראה לעיל סי' רסז ס"א.

פ) שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (פראג) סי' תרג. מ"א ס"ק יג.

פא) שו"ת מהר"ם שם. וראה קו"א ס"ק ב.

פב) עולת תמיד סי' רכ ס"ק ב. מ"א שם ס"ק ד.