רפט סדר סעודת שחרית של שבת ובו ג' סעיפים:

ב

ב ותקנו חכמים לקדש על היין קודם סעודת שחריתו כמו קודם סעודת הלילה לפי שכבוד יום קודם לכבוד לילהז ואם לא יקדש ביום על היין יהא כבוד לילה עודף על כבוד יום מכל מקום לא תקנו לברך ברכת הקידוש שבירך בלילה אלא די בברכת בורא פרי הגפןח שיברך על היין כדי שיהא היכר בזה שקידוש זה אינו אלא מדברי סופריםט ומכל מקום גם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודהי ושלא יטעום כלום קודם לויא כמו בקידוש הלילהיב אך מותר לשתות מים קודם תפלת השחר מפני שעדיין לא חל עליו חובת קידושיג.

ויש אומריםיד שמותר לטעום קודם קידוש שביום הואיל ועיקרו אינו אלא מדברי סופרים לא החמירו בו כל כך ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק כגון שאין לו יין ולא שאר משקה חמר מדינה אפילו אם גם פת אין לו יכול לאכול שאר מאכלים קודם קידוש זה אף אם מצפה שיביאו לו אחר זמן על מה לקדש אין צריך להמתיןטו.

ואם יש לו פת צריך לברך על הפת תחלה קודם שיאכל שאר מאכליםטז שהרי יש אומריםיז שאף לכתחלה יכול לקדש על הפת דהיינו לברך המוציא עליה כמו שנתבאר בסי' ער"ביח ואם יש לו חמר מדינה אף שאין לו יין לא יטעום כלום אפילו פת קודם שיברך על הכוסיט כמ"ש שם:


ו) פסחים קו, א. טור ושו”ע ס"א.

ז) ר"ן פסחים שם (כב, א) ד"ה זוכרהו.

ח) רב יהודה שם וכעובדא דרב אשי שם. טור ושו"ע.

ט) ר"ן שם.

י) רמב"ם פכ"ט ה"י. טור ושו”ע ס"א. וכדלעיל סי' רעג ס"א.

יא) רמב"ם שם. טור ושו”ע שם. וראה גם לעיל סי' רפו ס"ד.

יב) כדלעיל סי' רעא ס"ט.

יג) טור בשם הרא"ש כאן ובסי' פט. שו"ע ס"א. וראה גם לעיל סי' פט ס"ה: שאין קידוש אלא במקום סעודה וסמוך לה, והרי אי אפשר לו לאכול כלום קודם תפלת השחר.

יד) ראב"ד בהשגות על הרמב"ם שם. הובא בר"ן שם. וראה הר המלך ח"ד ע' רכא ואילך.

טו) מ"א ס"ק ד.

טז) מ"א שם.

יז) ראב"ד שם. וראה ב"י ד"ה ואם אין לו.

יח) סעיף יא.

יט) ב"י שם. שו"ע ס"ב.