ג

ג אם חל יו"ט או יום הכיפורים באחד ימי המעשה בשבוע הבאט אפילו חל בערב שבת הבאי אין נוהגים לומר ויהי נועם שכיון שאומרים ומעשה ידינו כוננה ב' פעמים צריך שיהיו כל הששת ימים ראויים למלאכהיא אבל אם חל בשבת אומרים אותו.

ובזמן שאין אומרים אותו אין נוהגים לומר גם ואתה קדוש וכל סדר קדושהיב לפי שויהי נועם שייך למלאכת המשכן ועל ידי כך שרתה שכינה בישראל וזהו ואתה קדוש יושב תהלות ישראליג על כן הן נסמכין זה לזה לעולם אבל ויתן לך נוהגים לומר בכל עניןיד:


ט) סדר רב עמרם שם. טור בשם רב שר שלום. רמ"א שם.

י) סדר רב עמרם שם. ט"ז סק"ב.

יא) סדר רב עמרם שם. טור. וראה דרישה ס"ק ג. פרישה ס"ק א.

יב) סדר רב עמרם שם. טור למנהג אשכנז. רמ"א שם. וכ"ה בסידור.

יג) ט"ז סק"ג.

יד) כל בו סי' מא. רמ"א שם.