ד

ד נוהגים שהש"ץ מבדיל בבית הכנסת על היין כדי להוציא מי שאין לו יין בביתו להבדיל עליוטו (וישתה מהכוס בעצמו אם נתכוין לצאת ידי חובתו בהבדלה זו או ישקה ממנו לאחר שנתכוין לצאת ידי חובתוטז אבל אם משקה ממנו לתינוקות אין שום אדם יכול לצאת ידי חובתו בהבדלה זו כיון שלא שתה מהכוס אדם שיוצא ידי חובתו בהבדלה זו):


טו) טור ושו”ע.

טז) כדלעיל סי' רעא סכ"ה (אחד מהמסובין). וראה לעיל סי' קצ ס"ד. סי' רסט ס"ג. לקמן סי' תרכד ס"ב. תהלה לדוד כאן. העו"ב (ירות"ו) ח"ז ע' רסט. מ”מ וציונים. קיצור הלכות משו"ע אדה"ז ס"ג, ובמילואים ע' קט.