ה

ה נהגו לומר ולהזכיר אליהו הנביא במוצאי שבתיז אחר הבדלהיח להתפלל שיבא ויבשרנו הגאולה שאין אליהו בא בערב שבתיט שלא לבטל ישראל מעסקי צרכי השבתכ וגם בשבת אינו בא אם יש איסור תחומין למעלה מי' טפחיםכא ועל כן אנו מתפללים כיון שעבר השבת ויכול לבא שיבא ויבשרנוכב:


יז) המנהיג הל' שבת סי' עא. טור ורמ"א ס"א. ובסידור לא הביאו.

יח) ראה ב"ח ד"ה ומ"ש שרגילין.

יט) עירובין מג, ב. טור ומ"א ס"ק א.

כ) רש"י שם ד"ה מפני הטורח.

כא) לבוש. מ"א סק"א. וכדלקמן סי' תד ס"א.

כב) טור ולבוש.