רצו דיני הבדלה על היין ובו י"ט סעיפים:

א

א הנהיגו חכמיםא להריח בבשמים במוצאי שבת מטעם שיתבאר בסי' רצ"זב וצריך שיברך קודם הריחג והצריכו ג"כ לברך על האור בכל מוצאי שבת מטעם שיתבאר בסי' רצ"חד וסדרו ברכות אלו על הכוסה אחר ברכת היין קודם ברכת הבדלה בתחלה על הבשמים ואח"כ על הנר ונמצא סדר הבדלה שעל הכוס ברכת היין וברכת הבשמים וברכת הנר וברכת הבדלהו וסימנך יבנ"הז "יין "בשמים "נר "הבדלה:


א) ראה טור סי' רצז בשם רבינו אפרים. וראה קו"א ס"ק ב. וכ"ה לקמן סי' רצז ס"א וסוף ס"ז. וראה מ"מ וציונים. קיצור הלכות סי' רצז הערה 1.

ב) סעיף א. וראה לקמן סי' תעג ס"ו לענין יו"ט שחל במוצאי שבת.

ג) ראה סדר ברכת הנהנין פי"א ה"א וש"נ.

ד) סעיף א.

ה) פסחים נד, א.

ו) ר' יוחנן כב"ה אליבא דר' יהודה ברכות נב, ב. פסחים קג, א. טור ושו”ע ס"א. וראה לעיל סי' מז ס"ד: אם רוצה מברך על הנר ובשמים בפ"ע ואח"כ מבדיל על הכוס בלא נר ובשמים. וראה גם לקמן סי' רחצ ס"ג וסי' רצט ס"י.

ז) ארחות חיים הל' הבדלה סי"ז. שו"ע שם.