כ

כ היו יושבים בבית הכנסת במוצאי שבת והביאו להם אור לא יברכו עליו כל אחד ואחד בפני עצמו אלא אחד מברך וכולם שומעים ויוצאים ידי חובתןקד ואע"פ שאם היה כל אחד מברך בפני עצמו לא היו מבטלים כל כך מלימודםקה כמו עכשיו שצריכים לבטל עד שישתקו כולם וישמעו מכל מקום עכשיו יש הידור יותרקו כי ברוב עם הדרת מלךקז:


קד) ברייתא נג, א כב"ה. טור ושו”ע סי"ד. וראה לעיל סי' ריג ס"ה דהיינו אפילו לא היו קבועים יחד בישיבה, מב' טעמים. וכן בבשמים.

קה) ראה לקמן הל' ת"ת פ"ד הי"א.

קו) גמרא שם. מ"א ס"ק יח.

קז) משלי יד, כח. ברייתא שם. מ"א שם. וכדלעיל סי' ריג סוף ס"ו. ולענין לדחות בשבילה ת"ת, ראה הל' ת"ת פ"ד ה"ד (בדעה הב'). לעיל סי' צ סוף סי"ז. סי' רנ קו"א ס"ק ב.