ד

ד מצוה מן המובחר לברך על אבוקהי שיש בה עצים הרבה ומאורות הרבהיא שהרי מברכים בורא מאורי האשיב לשון ריבוי מאורותיג ומכל מקום אף כשמברך על הנר יברך בורא מאורי האש שהרבה גוונין יש באוריד שלהבת אדומה לבנה וירקרקתטו.

ונר של שמן שיש בה פתילות הרבה דולקות הרי זו אבוקהטז ואף אם אין שם אלא ב' עצים דולקים יחד וכן ב' פתילות בנר אחדיז (אם אינן בשתי פיות הנר אלא בפה אחדיח) הרי זו אבוקה.

וכן אם (ב' נרות של שמן או של שעוה וחלב מקורבים זה לזה עד שאורותיהם מדובקים יחד הרי זו אבוקה שהרי יש כאן ריבוי מאורות ביחדיט אבל אם אין אורותיהם מדובקים יחד הרי כל נר נחשב בפני עצמו אע"פ שהם מקורבים זה לזה אלא אם כן) קלע ב' נרות של שעוה זה על גבי זה ועשאן נר אחד (שאז) דינם כאבוקהכ (אף אם אין אורותיהם מדובקים יחד כיון שעשאן כעין גוף אחד אין כל אחד נחשב בפני עצמו).

וטוב ליזהר שלא ליקח להבדלה אבוקה מעצים שריחן רע (שקורין קי"ן)כא אם אפשר בענין אחרכב שהרי במוצאי שבת אנו צריכים להשיב נפש בריח טובכג ויש נוהגין מטעם הידוע להם להבדיל על אבוקה מנרות של שעוהכד ולא משאר נרות ולא מעצים:


י) רבא פסחים ח, א. קג, ב.

יא) מגיד משנה פכ"ט הכ"ו (הובא בב"י ד"ה ומצוה). רמב"ן עה"ת בראשית לב, כה.

יב) ב"ה במשנה ברכות נא, ב.

יג) ר"ן פסחים שם (כא, א) ד"ה כי מטי. כל בו סי' מא. אליה רבה ס"ק ה.

יד) גמרא שם נב, ב. אליה רבה ס"ק א.

טו) רש"י שם ד"ה הרבה.

טז) אגודה פ' ערבי פסחים סי' עט. רמ"א ס"ב. לפירוש הט"ז סוף ס"ק ב (לגירסת הלבושי שרד שם). וכ"ה לקמן סי' תלג ס"י. וראה שבת כג, ב. שו"ע סי' תרעא ס"ד.

יז) ראה לקמן סי' תלג ס"י דהיינו בנר של שמן. וראה כף החיים ס"ק טו"ב.

יח) ראה גמרא שם.

יט) מ"א סוף סק"ד. וראה תהלה לדוד סק"ב. הערות בשו"ע אדמוה"ז ע' 205.

כ) מ"א סק"ד. וראה לקמן שם.

כא) ס' חסידים סי' תתנד. מטה משה סי' תקז. של"ה מס' שבת נר מצוה (קלה, א ד"ה כתב הטור). מ"א ס"ק ג. וראה גם לקמן שם סי"א.

כב) פרי מגדים אשל אברהם סק"ג ובמש"ז סק"ב. וכ"ה לקמן שם.

כג) ס' חסידים שם. וכדלעיל סי' רצז ס"א. וראה רשימות חוב' קנו שאין נוהגים להריח מעשן הנר לאחר כיבויו.

כד) מ"א סק"ג בשם כונות האריז"ל (שער הכוונות סדר השבת דרוש א ד"ה בענין ההבדלה (ס, ב). פרי עץ חיים שער השבת פכ"ד).