לג

לג מותר לצאת בביצת החגב ששמו חרגולשנו שתולין אותו באזנו לכאב האוזןשנז ובשן של שועלשנח חי שתולין למי שישן יותר מדאי שיקיץ משינתו ובשן של שועל מת שתולין למי שאינו יכול לישן שיישןשנט ובמסמר מעץ שצלבו עליושס שמרפאים בו נפח של מכת ברזלשסא (אע"פ שכל אלו רפואתן בסגולה מותר לצאת בהן בין בחול בין בשבתשסב) ואין בזה משום דרכי האמורישסג כיון שניכר הדבר שמתכוין לרפואה וכן בכל דבר שעושה וניכר בו שמתכוין לרפואהשסד אע"פ שאין ידוע לנו היאך באה הרפואה ע"י עשיית דבר זהשסה אבל אם עושה איזה מעשה ואין ניכר בו שהוא משום רפואה אסור משום דרכי האמורישסו שהזהירה התורה עליהן ולא תלכו בחוקות הגוי וגו'שסז.

אבל כל לחש מותר לרפואהשסח או להגן שלא יבא עליו חולישסט או נזקשע אפילו אם אין ידוע אם לחש זה מועיל או לאו אבל אם ידוע שלחש זה אינו מועיל אסור משום דרכי האמורישעא ויש מי שחושש בכל לחש שאינו בדוק ובכל קמיע שאינה מומחה משום דרכי האמורישעב וכל בעל נפש יחוש לדבריו (במקום שאין שם צורך כל כך)שעג:


שנו) משנה סז, א. טור ושו"ע סכ"ז.

שנז) גמ' שם ורש"י ד"ה לשיחלא.

שנח) משנה שם. טור ושו"ע שם.

שנט) גמ' שם.

שס) משנה שם. טור ושו"ע שם.

שסא) גמ' שם ורש"י ד"ה לזירפא.

שסב) ראה מ"מ וציונים.

שסג) כר"מ במשנה שם. טור ושו"ע שם.

שסד) אביי ורבא בגמ' שם. טור ושו"ע שם. והוא כפירוש הרא"ש ספ"ו והר"ן שם ספ"ו. וכ"ה ברש"י חולין עז, סוע"ב.

שסה) רא"ש שם.

שסו) אביי ורבא שם. טור ושו"ע שם. וכפירוש הרא"ש שם והר"ן שם. וראה גם רש"י חולין שם.

שסז) ויקרא כ, כג. תורת כהנים אחרי מות פ"ט אות יג. ושם מובא הפסוק (ויקרא יח, ג): "ובחוקותיהם לא תלכו". וכ"ה לקמן סי' תרה ס"ב. וראה רמב"ם הל' ע"ז רפי"א.

שסח) תוספתא פ"ח הי"א. רש"י חולין שם. רשב"א ספ"ו. ר"ן שם. רא"ש שם. טור ושו"ע שם. וראה גם לקמן סי' שו סי"ח. סי' שז סל"ב. וראה אג"ק חי"ג ע' עט.

שסט) כדלעיל ס"ל גבי קמיע.

שע) ראה לקמן סי' שכח ס"נ.

שעא) ר"ן שם. רשב"א שם. שו"ע שם.

שעב) רבינו יונה שערי תשובה שער ג אות קד. הובא בר"ן שם. שו"ע שם.

שעג) וראה לקמן סי' שח סע"א.