לז

לז במקומות שנהגו לקפל הטלית ולהניחה כך מקופלת על כתפיהם סביב צוארם והולכין כך אף בחצרות ובבתיהם מותרים לצאת כן בשבת אף לרשות הרביםתט שדרך מלבוש הוא להםתי אבל אם אין הולכין כן בבתיהם אלא כשיוצאין לחוץ מקפלין הטלית על כתפיהם תחת הגלימא להביאה לבית הכנסת אסור לצאת כן בשבת ואם יצא חייב כמו שנתבאר למעלהתיא ומכל מקום מותר לקפל צד הימין ולהניחה על כתף שמאל כדרך שמתעטפין בטליתות של מצוהתיב ולצאת כן לרשות הרבים הואיל וכך הוא דרך לבישתה אף בביתתיג.

וכן יוצא אדם בסודר המקופל ומונח על כתפותיד הואיל וכך הוא דרך לבישתותטו ואינו צריך לכרוך נימא מן הסודר על אצבעו שלא יפול מעליותטז אבל במקומות שאין כך דרך לבישתו כגון במדינות אלו אם רוצה להוציא סודר צריך לכסות בו ראשו ורובותיז דרך מלבושתיח גמורתיט ואם אין הסודר רחב כל כך לכסות ראשו ורובותכ יש לו תקנה לעשותו כמין אבנטתכא ולצאת בו דהיינו שיקשור ב' ראשי הסודר (שמלפניו) זה בזה (כנגדו) למטה מכתפיותכב (וגם אמצעות הסודר שמלאחריו יהא משוך למטה מכתפיו) שנמצא עשוי כמין אבנט ומותר לצאת בו (אף שחגור באבנט אחר למטה להמתירים לצאת בב' חגורות כמו שיתבארתכג).

ויש מי שאומרתכד שאף במקומות שדרך לבישתם הוא בסודר המקופל על כתפיהם צריך שיהא הסודר רחב לכסות ראשו ורובו אם יפשיטוהו מקיפולו ואם אינו רחב כל כך אין שם מלבוש עליו ואין יוצאין בו אלא אם כן עשאו כמין אבנט כמו שנתבאר ויש להם לחוש לדבריו:


תט) תשובת הרשב"א ח"ה סי' רכד. שו"ע ס"ל.

תי) רשב"א שם. ט"ז סקי"ט. מ"א סקמ"ג.

תיא) סעיף לה. וראה גם לעיל סי' יג ס"ב.

תיב) כדלעיל סי' ח ס"י וש"נ.

תיג) דרכי משה סקי"א. רמ"א ס"ל.

תיד) גמרא קמז, א (וראה גם קכ, א ורש"י שם ד"ה וסודר). טור ושו"ע סל"ד.

תטו) רשב"א שם. רבינו ירוחם ני"ב ח"ה (עד, ד). ב"י ד"ה יוצא אדם. מ"א סקמ"ז.

תטז) גמ' שם. טור ושו"ע שם.

תיז) רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן שם קמז, ב. טור. וראה גם לעיל סי"א וסל"ה ולקמן סמ"א (בכל מקום שאין דרך לבישתו כך). וראה לקמן שם דלא סגי בכל גופו בלבד.

תיח) רש"י שם ד"ה מביאין. טור.

תיט) בלי קיפול (תהלה לדוד ס"ק כט).

תכ) גמ' שם לפי' הרמב"ם פי"ט הי"ט. שו"ע סל"ד.

תכא) רמב"ם שם.

תכב) גמ' שם. רמב"ם שם. שו"ע שם.

תכג) לקמן סמ"ב.

תכד) רמב"ם שם לפירוש הב"י ד"ה הבלנים.