נד

נד וכן אם מצא ספר תורה בשדה בימי הגזירה שגזרו שלא ללומדו מכסהו במקומו והולך לו ואם אינו זמן הגזירה צריך לישב ולשמרו עד שתחשך ואז יביאנו לביתו ואם היו הגשמים יורדים שמתקלקל הספר אם יהיה כאן עד הלילה יתעטף בהספר כעין מלבוש וחוזר ומכסה עליו בבגדיו ומביאו לביתו מידתקפה שאף שאינו דרך מלבוש גמורתקפו התירו לו מפני כבוד התורהתקפז:


תקפה) רמב"ם פי"ט הכ"ה, מתוספתא דעירובין פ"ח ה"י. שו"ע סמ"ג.

תקפו) ראה לעיל סי"ז וסמ"א.

תקפז) לבוש סמ"ג.