ד

ד אסור לקנות או למכורמה וכן לשכורמו או להשכירמז בשבת גזירה שמא יכתובמח בין שמוכרמט או שמשכיר בפה בלבד בין שמוסר לונ היום את החפץ (ואף על פי שאינו קוצץ עמו דמי המקח והשכירות ואפילו אינו מזכיר לו שם דמים כלל אלא שאומר לו לשון מכירה או שכירותנא ואפילו צריך ליקח מאכלים לשבת לא יאמר מכור לי אלא תן לי כמ"ש בסי' שכ"גנב ואפילו על ידי נכרי אסור לקנות בשבתנג כמו שיתבאר בסי' תקי"זנד ושכ"הנה ע"ש):


מה) רמב"ם פכ"ג הי"ב. וראה גם ביצה לז, א. וראה לקמן סי' תקיז ס"ו שאיסור מקח וממכר מפורש בכתוב בנחמיה. ולעיל סי' רסא סוף ס"ב שלכן שבות זה חמור מכל השבותים. וראה גם לקמן ס"ו וסט"ו (בשום דרך מדרכי ההקנאה ואין צריך לומר בקנין סודר). סי' שז ס"כ. סי' שכג ס"א. סי' שלט ס"ה וס"ח. סי' שפ ס"א. סי' תקיז ס"א. תקכד ס"א.

מו) משנה קנ, א. רמב"ם שם. ראה גם לקמן סי"א. וראה לקמן סי' שפב ס"ח ששכירות אסורה בשבת: משום שדומה למקח וממכר שנותן לו דמים בעד החפץ ששוכר כמו שהלוקח נותן בעד המכר.

מז) רמב"ם שם.

מח) רמב"ם שם. וראה רש"י ביצה שם ד"ה משום. וראה לעיל סי' שא קו"א סק"ב שהביא את דעת התוס' ורא"ש שאיסור מקח וממכר הוא משום "ממצוא חפצך". וראה גם לעיל סי' רמד סי"ב.

מט) רמב"ם שם הי"ג. הובא במ"א סקט"ו.

נ) רמב"ם שם. הובא במ"א שם.

נא) ראה רא"ש פכ"ג סי' ו. טור ושו"ע סי' שז ס"ח. וראה גם לקמן סי' שז סט"ו (מוסגר הב').

נב) ס"א. וראה גם שם ס"ג.

נג) וכן למכור, ראה שו"ת רבינו סי' ב. וראה גם לעיל סי' רמג ס"ג (במוסגר). סי' רמד סי"ב. לקמן סי' שז ס"ו וס"ט.

נד) סעי' ו-ז.

נה) סעיף טז.