ל

ל וכן ספרי מלחמותרכד (ודברי הימים של מלכי אומות העולם) וכן מליצות ומשלים של שיחת חוליןרכה כגון ספר עמנואלרכו ואין צריך לומר דברי חשקרכז אסור לקרותן בשבת ואפילו לעיין בהם בלא קריאהרכח גזירה משום שטרי הדיוטותרכט ואף בחול אסור משום מושב לציםרל אף אם כתובים בלשון הקודשרלא ובדברי חשק יש עוד איסור אפילו כתובים בלשון הקודשרלב שמגרה יצר הרע בעצמו ומי שחיברן ומי שהעתיקן ואין צריך לומר המדפיסן הם בכלל מחטיאי הרביםרלג אבל אותן ספרי דברי הימים שיוצא מהם ענייני מוסר ויראת שמים כגון ספר יוסיפוןרלד וכיוצא בו מותר לקרותם אפילו בשבת אפילו כתובים בלע"זרלה (ומכל מקום אין ראוי לבני אדם להרבות בהם):


רכד) תוס' קטז, ב ד"ה וכ"ש בשם רבינו יהודה. שו"ע סט"ז.

רכה) רא"ש פכ"ג סי' א בסופו בשם רבינו יונה. שו"ע שם.

רכו) שו"ע שם.

רכז) רא"ש שם. שו"ע שם.

רכח) משמעות לשון התוס' שם.

רכט) משמעות התוס' שם.

רל) תוס' שם. רבינו יונה ברא"ש שם. שו"ע שם.

רלא) ב"ח סוף הסי' (לענין שבת). ט"ז סקי"ג.

רלב) ראה ט"ז שם.

רלג) שו"ע שם.

רלד) ראה לקו"ש חכ"ג ע' 345.

רלה) ב"ח שם.