עט

עט כל בהמה חיה ועוף מדדין אותם ברשות היחידתרמא דהיינו שאוחז בצוארן ובצדדין ומסייען ומנענע רגליהן שילכותרמב ובלבד שלא יגביהם בענין שיעקרו רגליהם מן הארץ שמוקצים הם ואסורים בטלטולתרמג ואע"פ שכל מוקצה כשם שאסור לטלטל כולו כך אסור לטלטל מקצתותרמד אעפ"כ התירו לו לדדות אותם משום צער בעלי חייםתרמה אם הבעלי חיים צריכים לכךתרמו אבל אם אינם צריכים לכך אסור אפילו לדדות אותםתרמז ותרנגולת אסור אפילו לדדות אותהתרמח אפילו היא צריכה לכך מפני שהיא מגבהת עצמה כשמדדים אותה ונמצא זה מטלטלתרמט את כולה וזה לא התירו משום צער בעלי חייםתרנ אבל מותר לדחות אותה מאחוריה בידים כדי שתכנס ללולתרנא אם ברחה ממנותרנב:


תרמא) משנה קכח, ב וברייתא שם. טור ושו"ע ס"מ.

תרמב) רש"י שם ד"ה מדדין.

תרמג) ברייתא שם ורש"י ד"ה אין עוקרין. טור ושו"ע שם. וראה לעיל סי' שה סכ"ג-ה, שגם יזהר שלא ישען עצמו עליה, שאין משתמשים בבעלי חיים כל עיקר.

תרמד) ראה גם לעיל סי"ד.

תרמה) ר"ן (נא, ב) ד"ה ומיהו. ב"י ד"ה ומ"ש ובלבד. ט"ז סקכ"ג. מ"א סקס"ח.

תרמו) ר"ן שם. שו"ע שם.

תרמז) ר"ן שם. ב"י שם. ט"ז שם. מ"א שם.

תרמח) בברייתא שם. טור ושו"ע שם.

תרמט) אביי שם ורש"י ד"ה דמקפיא. שו"ע שם.

תרנ) וראה לעיל סי' שה סכ"ו.

תרנא) וראה לקמן סי' שטז סוף סכ"ד לענין איסור צידה.

תרנב) במשנה שם ורש"י ד"ה דוחין וד"ה דדויי. טור ושו"ע שם.