יד

יד אסור לפנות בשדה נירעט בשבתפ גזרה משום השואת גומותפא כי שמא יטול צרור ממקום גבשושית לקנח בו ואח"כ ישליכנו למקום גומא והרי זה משוה את החרישה והוא תולדת חורשפב ואם היא שדה חבירו אף בחול אסור ליכנס בה מפני שדש נירו ומקלקלופג:


עט) שדה לאחר חרישה ראשונה ועומד לזריעה (רש"י).

פ) רב הונא פא, ב. טור ושו"ע ס"ט.

פא) טור ושו"ע שם. וראה עד"ז לעיל סי' שב סי"ד וש"נ.

פב) גמ' שם ורש"י ד"ה שקי וד"ה ושדי. מ"א סק"ט. וראה לקמן סי' שיג סכ"ד, שבקרקע הבית או החצר חייב משום בונה.

פג) גמ' שם ורש"י ד"ה דוושא. שו"ע שם.