שיד דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת ובו כ"א סעיפים:

א

א כבר נתבארא שאין בנין וסתירה בכליםב שאין מחזיקים ארבעים סאהג כשאינו בנין גמורד לפיכך חביתה של חרסו שאינה מחזקת ארבעים סאה שנשברה ודיבק שבריה בזפתז מותר לשברה בשבתח בין ביד בין בכליט כדי ליקח מה שבתוכה ואין בה משום סתירה מפני שאינה בנין גמורי ובלבד שלא יתכויןיא לנקבה נקב יפה שיהא לה לפתחיב נאהיג שא"כ הרי הוא מתקן כלייד וחייב משום מכה בפטיש כמו שיתבארטו אבל כשאינו מתכוין לכך מותר ולא גזרו שמא יתכוין לכך מפני שחבית השבורה ודבוקה בזפת היא גרועה בעיניו ואינו חושש עליה כשחוזר ושוברה לתקן לה פתח נאהטז אבל אם היא שלימה אסור לשברהיז אפילו בענין שאינו מתקן לה פתח נאה מפני שסתירת בנין גמור אסורה אף בכליםיח ועוד גזירה שמא יתכוין לנקבה נקב יפה שיהא לה לפתח נאהיט:


א) לעיל סי' שיג סעי' טז; יח-ט.

ב) טור ושו"ע ס"א. ונסמן לעיל שם.

ג) ב"י בשם תרומת הדשן סי' סה, בשם אור זרוע ח"ב סי' עח, מרש"י עירובין לה, א ד"ה ומתני'. רמ"א ס"א.

ד) תוס' קב, ב ד"ה האי. עירובין לד, ב ד"ה ואמאי. רא"ש עירובין פ"ג סי' ה. טור ושו"ע ס"א.

ה) משנה קמו, א.

ו) משמעות רש"י ביצה לג, ב ד"ה במוסתקי. ועיין לקמן ס"ח.

ז) תוס' קמו, א ד"ה שובר. רא"ש פכ"ב סי' ו, מביצה שם במוסתקי, וכפירוש רש"י שם. טור ושו"ע שם.

ח) משנה שם. טור ושו"ע שם.

ט) רש"י במשנה שם ד"ה שובר.

י) תוס' עירובין לד, ב ד"ה ואמאי. רא"ש פ"ג סי' ה. לבוש ס"א. וראה לעיל סי' קנט ס"י לענין נט"י.

יא) משנה שם.

יב) רש"י שם ד"ה ובלבד. טור ושו"ע שם.

יג) רש"י שם. לבוש ס"א.

יד) טור ושו"ע שם.

טו) ראה לקמן סעיף יז וסעיף טו. וראה מ"מ וציונים. פסקי אדה"ז ע' 200.

טז) תוס' שם. רא"ש שם. מ"א סק"ג.

יז) טור ושו"ע שם.

יח) ב"י ד"ה ומ"ש אבל.

יט) רש"י ביצה שם. תוס' ורא"ש שם.