שטז צידה האסורה והמותרת בשבת ובו כ"ה סעיפים:

א

א צידה היא מאבות מלאכותא שהיתה במשכן בתחשיםב וחלזוןג ואינו חייב עליה אלא כשאין הניצוד מחוסר עוד צידה אחר צידה זוד דהיינו שצד אותו למקום שיוכלו לתפסו שם בקלה ואינו צריך לומר הבא מצודה ונצודנוו דהיינו שאינו צריך לבקש שם תחבולות לתופסוז לפיכך אם הפריח את העוף עד שהכניסו לביתח שחלונותיו סתומיןט או לביבר מקורהי וסתום מכל צד ונעל הדלת בפניויא או שרדף אחר חיה עד שהכניסה לבית או לביבריב אפילו אינו מקורהיג או לגינה או לחצריד ונעל בפניהטו חייב ובלבד שלא יהא הבית או הביבר גדול כל כךטז בענין שצריך לבקש תחבולות לתפוס שם העוף או החיהיז וכל שהבית או הביבר גדול כל כך שאינו יכול להגיע ולתפוס החיה או העוף במרוצה אחתיח מפני שנשמטין ממנו וצריך לרוץ אחריהם שניתיט הרי הן מחוסרין צידה עדיין ופטורכ.

והצד צפור דרורכא דהיינו מין צפור שדרכה לדור בבית כמו בשדהכב שיודעת להשמט בזוית הבית לכל צדכג (ולכך נקרא דרור על שם דירה שדרה בכל מקוםכד) אינו חייב עד שיפריחנה למגדל שהיא ניצודה בוכה דהיינו למגדל שאינו גדול מאדכו אלא הוא בענין שיוכל לתפסו שם בלי תחבולות.

והצד ארי אינו חייב עד שיכניסנו לכיפה שלו שהוא נאסר בהכז.

וכל הצד למקום שהניצוד מחוסר שם צידה עדיין אע"פ שהוא פטור אסור מדברי סופריםכח והצד ממקום שהוא מחוסר צידה שם חייבכט וממקום שאינו מחוסר צידה מותר לצוד לכתחלה ביו"טל אבל לא בשבת משום איסור טלטוללא ויש אוסריםלב גם משום איסור צידה מדברי סופרים:


א) משנה עג, א. רמב"ם פ"ז ה"א.

ב) רש"י שם ד"ה הצד.

ג) ראה גמרא עד, סוע"ב. תוס' צד, א רד"ה ור"ש. לקמן סי' שיז רס"א.

ד) רשב"ג במשנה קו, רע"ב. רמב"ם פ"י הי"ט.

ה) ראה רש"י שם ד"ה המחוסר.

ו) שמואל ביצה כד, א. טור ושו"ע סי' תצז ס"ז.

ז) רש"י שם ד"ה הבא. וראה גם לקמן סי' תצז ס"א.

ח) גמרא קו, ב. טור ושו"ע ס"א.

ט) ט"ז סק"א ממשמעות רש"י קו, א ד"ה הצד. וראה גם רש"י ביצה שם ד"ה חייב. וראה אבני נזר או"ח סי' קצ.

י) גמ' שבת שם. מ"א סי' תצז סק"ט.

יא) רש"י ביצה שם.

יב) משנה שם. רמב"ם שם. טור ושו"ע שם.

יג) משמעות המ"א סי' תצז שם. וכ"ה משמעות הט"ז כאן סק"א.

יד) חכמים משנה שם. רמב"ם שם.

טו) רמב"ם שם.

טז) מ"א סק"ב.

יז) מ"מ הל' יו"ט פ"ב ה"ז בדעת הרמב"ם שם, ששמואל בביצה שם מיירי הן בעוף והן בחיה.

יח) רב אשי שם ורש"י ד"ה שיחייא. רמב"ם שם ה"כ. וראה גם לקמן סי' תצז סי"א.

יט) ראה רש"י ביצה שם ד"ה בחד.

כ) רשב"ג במשנה שם. טור ושו"ע שם. וראה גם לקמן סי' תצז סוף סי"א.

כא) רבה בר רב הונא בגמ' שם. שו"ע ס"א.

כב) תנא דבי ר' ישמעאל שם וביצה שם.

כג) רש"י ביצה שם ד"ה בצפור דרור. וראה גם רש"י שם ד"ה בצפור דרור.

כד) רש"י ביצה שם מתנא דבי ר' ישמעאל שם.

כה) טור ושו"ע שם. ט"ז סק"א, שכן הוא לדעת רשב"ג.

כו) ט"ז שם לדעת רשב"ג. וראה לקמן סי' תצז סי"א.

כז) שמואל שם. רמב"ם שם. מ"א סק"ב. וראה לקמן סוף ס"ה.

כח) טור ושו"ע שם.

כט) תוס' ביצה כד, א ד"ה ותניא.

ל) רשב"ג במשנה ביצה שם. טור ושו"ע סי' תצז ס"ז. וראה גם לקמן שם סוף סי"א ושם: משום שמחת יו"ט התירו לצודן לצורך אכילה.

לא) ט"ז סוף סקי"א. ראה גם לעיל סי' שח סע"ח. לקמן סכ"ד.

לב) תוס' שבת קו, ב ד"ה ואין. רמ"א סי"ב בשם וי"א. וראה גם לקמן סי' תצז שם.