יא

יא וכן מי שישב על הפתח ולא היה יודע שצבי בתוך הבית ואח"כ נודע לו מותר לו לישב שם עד שתחשך שעכשיו אינו עושה כלוםצח וכן מי שנכנסה לו צפור תחת כנפי כסותוצט והיא ניצודה שם מאליהק אין צריך לפתוח לה חלוןקא אלא יושב ומשמרה עד שתחשךקב:


צח) רמב"ן שם. ר"ן שם. הובא במ"א שם.

צט) גמ' קז, א ורש"י ד"ה תחת.

ק) רש"י שם.

קא) רש"י שם ד"ה יושב.

קב) גמ' שם. רמב"ם פ"י הכ"ג. מ"א סקי"א. וראה לעיל סי' רסו קו"א סוף סק"ז.