יד

יד נטילת נשמה שחייבין עליה לא עד שיטול כל נשמת החי אלא אפילו נטל מקצת נשמה חייבקכב כגון המוציא דם מאחד מאברי החי חייב משום נטילת נשמה שבאותו מקוםקכג כי הדם הוא הנפשקכד:


קכב) ר"ת בתוס' כתובות ה, ב ד"ה דם.

קכג) ר' יוסה בירושלמי פ"ז ה"ב. ר"ת שם. לבוש ס"ח. וראה לקמן סי' שכח סנ"ד שיש בזה גם משום מפרק וש"נ.

קכד) דברים יב, כג. ר"ת שם. לבוש שם.