טז

טז כבר נתבאר בסי' רע"חקלז שיש אומרים שאין איסור מן התורה אלא במלאכה הצריכה לגופה דהיינו שצריך לגוף הדבר שהמלאכה נעשית בו לפיכך הנוטל נשמה אינו חייבקלח אלא אם כן צריך לגוף החי שהנשמה ניטלה ממנו או לעורוקלט או שצריך להנשמה שניטלה ממנו דהיינו לדם היוצא ממנו ליתנו לפני כלבוקמ או שחובל באדם שהוא אויבו וחפץ הוא בדם היוצא ממנו שיראה נקמה באויביוקמא (עיין חושן משפט סי' תכ"דקמב) אבל ההורג נחש בשביל שלא יזיקנו הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה כיון שאינו צריך לא לגוף הנחש ולא לדמו ואינו הורגו אלא כדי להנצל מהזיקוקמג.

וכן הצד אינו חייב אלא אם כן יש לו צורך בגוף דבר הניצוד עצמוקמד ומכל מקום הצד מיני חיה עופות ודגים בסתם חייב שסתם צידתן היא לצורך גופן או עורן וכן שמנה שרצים האמורים בתורה הצד אחד מהן בסתם חייב שסתם צידתן הוא לצורך עורןקמה ולא בשביל להנצל מהזיקן שהרי אין דרכן להזיק אבל הצד אחד משאר שקצים ורמשים אינו חייב אלא אם כן צדן לצורךקמו כגון לרפואהקמז וכיוצא בה אבל אם צדן בסתם פטורקמח שסתם צידתן אינה אלא בשביל להנצל מהזיקן שדרכן להזיקקמט ולא בשביל צורך עורן שהרי אין להם עורקנ ולא בשביל צורך גופן שהרי אינו ראוי לאכילהקנא וסתמו אינו עומד לרפואה אלא אם כן מתכוין לכך בפירושקנב וא"כ הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופהקנג כיון שאין לו צורך בדבר הניצוד עצמו שגוף המלאכה נעשית בו:


קלז) סעי' א-ב וש"נ.

קלח) תוס' קו, א ד"ה בחובל מסנהדרין פה, רע"א. וראה תוס' כתובות ה, ב ד"ה דם. מ"א סי' רעח סק"א. וראה מ"מ וציונים. פסקי אדה"ז ע' 201.

קלט) ראה תוס' צד, א ד"ה ורבי.

קמ) תוס' קו, א ד"ה בחובל.

קמא) יש"ש ב"ק פ"ח סי' כב. הובא במ"א סי' רעח. מ"א סקט"ו.

קמב) ס"ב, ובסמ"ע סק"ב מרמב"ם פ"ח ה"ח (שלכן אינו מקלקל).

קמג) ראה תוס' צד, א ד"ה ורבי.

קמד) משנה קז, א וכפי' התוס' שם ד"ה שלא. טור ושו"ע ס"ח.

קמה) תוס' שם ד"ה הצדן.

קמו) משנה שם. טור ושו"ע ס"ח.

קמז) גמרא קז, ב.

קמח) תוס' שם. טור ושו"ע שם.

קמט) ר"ן (לח, ב) ד"ה הצדן.

קנ) תוס' שם.

קנא) ראה לבוש ס"ח.

קנב) משמעות הגמ' קז, ב ורש"י ד"ה הצד.

קנג) תוס' שם ע"א ד"ה שלא. מ"א סקי"ז.