יז

יז ואפילו לכתחלה מותר לצוד כל מיני רמשים שדרכן להזיקקנד כגון נחשיםקנה ועקרביםקנו וכיוצא בהם אפילו במקומות שאינן ממיתין בנשיכתןקנז ואפילו אין רצין עתה אחריו כללקנח אלא שחושש על העתיד שמא ירוצו אחריוקנט או אחר אדם אחר וינשכוהו או שמא לא ישמור עצמו מהם וינשכוהו או שמא יזיקו לאחרים שלא ידעו להשמר מהם שכיון שאינו צדן אלא בשביל להנצל מהיזקן הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופהקס ואף שכל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור אבל אסור מדברי סופריםקסא כאן התירו חכמים לגמרי מפני חשש היזק הגוףקסב.

ואף להאומריםקסג שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה ואין מחללין שבת במלאכה גמורה של תורה בשביל היזק הגוף אלא בשביל סכנת נפשותקסד מכל מקום כאן כיון שאינו צדן כדרכו אלא מתעסק בהם שלא יוכלו להזיקקסה שכופה עליהן כליקסו או מקיף עליהן או קושרן כדי שלא יזיקוקסז לפיכך התירו לעשות כן אפילו ברמשים שאינן ממיתין כלל אלא שמזיקין בלבדקסח:


קנד) רמב"ם סוף פ"י.

קנה) שמואל ג, א וקז, א ממשנה עדיות פ"ב מ"ה. רמב"ם שם. טור ושו"ע ס"ז.

קנו) משנה קכא, א. רמב"ם שם. שו"ע שם.

קנז) רמב"ם פ"י הכ"ה.

קנח) רמב"ם בפי' המשניות פט"ז מ"ז.

קנט) ראה רש"י קז, ב ד"ה הצד נחש.

קס) גמ' שם לאיכא דמתני לה הב' ורש"י שם. תוס' ג, א ד"ה הצד. מ"א סקי"ב.

קסא) ראה גמרא ל, א. וראה לעיל סי' רעח ס"א וס"ג. לקמן סי"ט.

קסב) מ"א שם. וראה תוס' שם ד"ה בר. לבוש ס"ז. וראה גם לעיל סי' שח סכ"ח ולקמן סי' שלד סכ"ט (היזק הגוף של רבים).

קסג) ר' יהודה קה, ב וש"נ. רמב"ם פ"א ה"ז. וראה גם לעיל סי' רעח ס"ג.

קסד) כדלקמן סי' שכח וש"נ. וראה גם לקמן סי' שלד סכ"ט: שאיסור של תורה לא הותר לעולם אלא במקום פיקוח נפש בלבד.

קסה) מ"מ פ"י הי"ז. מ"א שם.

קסו) משנה קכא, א. רמב"ם סוף פ"י.

קסז) רמב"ם שם.

קסח) מ"א שם. וראה גם לקמן סי' שכח ס"נ.