יח

יח וכל זה ברמשים שדרכן להזיק ממש כגון נחשים ועקרבים אף במקומות שאינן ממיתין בנשיכתן על כל פנים הן מזיקין הגוף בנשיכתן וכן כל כיוצא בהן אבל כל שאינו מזיק הגוף אלא שמצערו בלבד כגון צרעה וזבוב ויתושין ופרעושין וכיוצא בהן אסור לצודןקסט ולכן אסור לתפוש פרעוש שעל בגדיוקע אפילו הוא מבפנים סמוך לבשר ואפילו הוא על בשרו ואינו עוקצו עדיין אסור לתופסוקעא אבל אם הוא עוקצו כבר מותר ליטלו בשעת עקיצתו ולהשליכוקעב שכשנוטלו בשעת עקיצתו אינו כמתכוין לצידה אלא כמתעסק בו שלא יעקצנוקעג ולא גזרו בזה אפילו במקום צער בלבדקעד כיוןקעה שהוא דבר שאין במינו ניצודקעו וגם לא גזרו במקום צער על איסור טלטול הפרעושקעז אע"פ שהוא מוקצהקעח וכן אם עוקצתו צרעה וכיוצא בה מותר ליטלה בידו ולהשליכה אם אי אפשר להפריחה.

ויש מתיריןקעט לצוד הפרעוש אפילו מעל בגדיו מבפנים כיון שיוכל לצערו שם ואפילו מעל חלוקו מבחוץ מותר לצודו כיון שהחלוק הוא סמוך לבשר ואפשר שיבא הפרעוש משם לבשר ויעקצנוקפ אבל אם הפרעוש הוא על האדם באותו ענין שאין לחוש שיעקצנו שהוא על בגד העליון מבחוץ אסור לתפסו שםקפא אבל מותר להפילו מעליו ע"י ניעור.

ולענין הלכה אם אפשר לו בקלות להפילו מעליו בלי נטילה ביד יש לעשות כן אפילו אם הוא על חלוקו מבפנים אבל אם הוא לבוש בבתי שוקים וקשה לו להפיל הפרעוש אם לא יטלנו ביד תחלה הסומך על המקילין בדברי סופרים לא הפסידקפב:


קסט) רמב"ם פ"י הכ"ד ומ"מ שם. וראה גם לעיל ס"ד וש"נ.

קע) רש"י קז, ב ד"ה הצד פרעוש. תוס' שם ד"ה הצד. טור.

קעא) ב"י ד"ה ומ"ש ודוקא בדעת הטור (ושכן משמע דיוק לשון התוס' בתחלת דבריו). ט"ז סק"ח ומ"א סקי"ח בדעת השו"ע ס"ט.

קעב) תוס' שם. רא"ש פי"ד סי' א. הגהות מיימוניות פ"י אות ש. וראה טור ושו"ע שם. רמ"א שם.

קעג) רשב"א שם ד"ה הצד. ר"ן שם (לח, ב) ד"ה גמ' הצד. רא"ש שם. וראה לעיל ס"ד.

קעד) תוס' שם. הגהות מיימוניות שם.

קעה) ב"ח שם ד"ה ומ"ש ואסור. אליה זוטא סקי"ב. וראה גם לקמן סי"ט.

קעו) גמ' קז, ב.

קעז) ראה רא"ש שם. הגהת הלבוש ס"ט. וראה מ"א שם.

קעח) כדעיל סי' שח ס"ח.

קעט) ב"י שם בדעת רש"י שם ובדעת הרשב"א שם והר"ן ומ"מ שם בשם התוס'. מ"א סוף סקי"ח.

קפ) ט"ז סק"ח בדעתם.

קפא) ט"ז שם בדעתם.

קפב) ט"ז שם.