שטז צידה האסורה והמותרת בשבת ובו כ"ה סעיפים:

ב

ב הצד דבר שאינו מחוסר צידהלג כגון שצד צבי חיגר או זקן או חולהלד מחמת עייפות שהוא יגע ואינו יכול לזוז ממקומולה פטור אבל אסור מדברי סופריםלו אבל הצד צבי ישן או סומאלז או חולה מחמת חום שנולד לו בגופולח חייב מפני שהם עשויים להשמט כשמרגישים יד אדםלט ומחוסרי צידה הןמ:


לג) ראה רש"י קו, ב ד"ה אובצנא. ב"י ד"ה צד צבי. לבוש ס"ב. מ"א סק"ג. וראה גם ט"ז סוף סק"ב.

לד) ברייתא שם. טור ושו"ע ס"ב.

לה) גמ' ורש"י שם. הובא ב"י שם.

לו) ראה דרישה סק"א.

לז) ברייתא שם. טור ושו"ע שם.

לח) גמ' שם. ט"ז סק"ב.

לט) גמ' ורש"י שם ד"ה סומא. ב"י שם. לבוש שם.

מ) ראה לבוש שם.