כ

כ אין חייבין משום נטילת נשמה אלא על מיני בעלי חיים שהם פרים ורביםקצב ונהוין מזכר ונקבהקצג אבל רמשים הנהוין מן הגללים ומן הפירות שהבאישו וכיוצא בהן כגון תולעים של בשר וכתולעים שבתוך הקטנית ההורגן פטורקצד מפני שבמשכן לא היתה נטילת נשמה אלא באיליםקצה ותחשים וחלזוןקצו שהם פרים ורבים ונהוין מזכר ונקבה.

ומכל מקום הפרעוש יש בו משום נטילת נשמהקצז אע"פ שהווייתו מן העפרקצח ואינו פרה ורבהקצט לפי שכל המתהווה מן העפר חיות יש בו כאלו פרה ורבה מזכר ונקבהר כי תחלת בריית בעלי חיים היתה מן העפר כמ"שרא ויאמר אלהים תוצא הארץ וגו'רב ואיזהו פרעוש זו היא שחורה הקופצת אבל לבנה הרוחשת היא הנקראת כינה ומותר להורגה בשבת מפני שהיא מן הזיעהרג.

במה דברים אמורים במוצא כינה על בשרו או שמצאה על בגדיו דרך מקרהרד אבל המפלה בגדיו מכנים מוללן באצבעותיו וזורקן (אפילו למיםרה) אבל אסור להורגןרו בידיו שכיון שמפלה בגדיו חוששין שמא ימצא ג"כ פרעושים ויהרגם ג"כרז.

במה דברים אמורים במפלה בגדיו אבל במפלה ראשו מותר להרוג הכנים בידיורח מפני שאין פרעושים מצויין בראשרט:


קצב) גמ' קז, ב אליבא דחכמים בברייתא. רמב"ם פי"א ה"ב.

קצג) רמב"ם שם.

קצד) רמב"ם שם. מ"א סק"כ. וראה אמונה ומדע ע' 130 ואילך.

קצה) גמ' שם.

קצו) רש"י עה, ב ד"ה משום נטילת. וראה לעיל סי"ג לענין שחיטה.

קצז) לבוש ס"ט. וראה רמב"ם ור"ן שם (ה, רע"ב) ומ"א שם (חייב).

קצח) רמב"ם שם. ר"ן שם. לבוש שם. מ"א שם.

קצט) ר"ן שם (סוע"א ורע"ב). לבוש שם. מ"א שם.

ר) ר"ן שם (רע"ב).

רא) בראשית א, כד.

רב) לבוש שם.

רג) רמב"ן יב, א בדעת הרמב"ם שם. תוס' שם ד"ה שמא ורא"ש פ"א סי' כט ור"ן שם (סוע"א) בשם ר"ת. טור ושו"ע ס"ט.

רד) טור לפירוש הט"ז סק"ט.

רה) מ"א סקכ"א (שכן משמע מרבא בגמ' שם). עיין ברא"ש פ"א סי' כט (שלפי פרש"י דמיירי בשבת מותר אף להרוג) וצע"ג. וראה בדי השלחן סי' קכב סק"ו.

רו) רב הונא שם כת"ק בברייתא שם. טור ושו"ע שם.

רז) רא"ש שם. טור. מ"א שם.

רח) רא"ש שם. טור ושו"ע שם.

רט) רא"ש שם. טור.