כג

כג אותן האנשים שהורגין בשבת השממית (שקורין שפי"ן) צריך למחות בידם שהרי אינה מזקת ואף שיש לחוש שתפול לתוך המאכל מכל מקום דבר שאינו מצוי הוא וגם אפשר לכסות המאכלים וגם אחת מאלף היא מסוכנת במאכלרלט וגם אם היה בה חשש סכנה לא התירו אלא לדרוס לפי תומורמ:


רלט) מ"א סקכ"ג.

רמ) כדלעיל סכ"ב.