כד

כד חיה ועוף הגדילים ברשותו של אדםרמא כגון מי שמגדל צביים בביתורמב או בחצירו או אווזים ותרנגולים ויוניםרמג הצדן בשבת פטוררמד שהרי ניצודין ועומדין הןרמה אבל הצד יוני שובך ויוני עלייהרמו חייברמז שמחוסרין צידה הן שכשאדם בא ליטלן מקיניהן הן עשוין להשמט ולברוח מקיניהןרמח מה שאין כן עופות הגדילים בבית שכשהן באין לכלובן בערב נוח לתופסן שם מפני שאז אינן עשויין להשמט ולברוח ולפיכך אף כשהן חוץ לכלובן אינן נקראים מחוסרים צידהרמט כיון שלערב יבואו לכלובן מאליהן ומכל מקום מדברי סופרים אסור לצודןרנ דהיינו לרדוף אחריהן עד שיכנסו למקום שנוח לתופסן שם אבל לטלטלן ביד אסור בלא איסור צידה משום מוקצהרנא.

במה דברים אמורים כשהן בחצר או בית גדול כל כך שאם לא גדלו בין בני אדם היו צריכים מצודהרנב דהיינו לבקש תחבולות לתפסם שם והיו נקראים מחוסרים צידה כגון שהוא בית גדול כל כך שאינו יכול לתפסו שם במרוצה אחתרנג ורודף שם אחריהם עד שיכנסו לחדר שאינו גדול כל כך ונועל הדלת בפניהם אבל אם הם בבית שאינו גדול כל כך ניצודין ועומדין הןרנד או אפילו הן בבית גדול כל כך ואפילו הן ברשות הרבים ודוחה אותם עד שיכנסו לבית אחר גדול כל כך אין כאן צידה כלל ומותררנה:


רמא) משנה קז, א. רמב"ם פ"י הכ"ד.

רמב) דרכי משה אות ב בשם השלטי הגבורים שעל הגהות מרדכי (פא, ד) בשם ראב"ן. הובא במ"א סקכ"ו.

רמג) ברייתא ביצה כד, א. רמב"ם שם לגירסת המ"מ. וראה גם רמב"ם סופכ"א. וכן שאר עופות שהן בבית (לקמן סי' תצז ס"י).

רמד) ראה גם לקמן שם. וראה שם סי"א לענין תרנגולים חדשים.

רמה) רש"י שם ד"ה חיה.

רמו) דהיינו יוני הפקר שבאים ומקננים בשובך ובעליה, וכן צפרים (לקמן שם סט"ז).

רמז) ברייתא שם.

רמח) גמ' שם ורש"י ד"ה לכלובן קאמרינן. וראה גם לקמן שם.

רמט) גמ' שם ורש"י ד"ה לכלובן.

רנ) רמ"א סי"ב.

רנא) ט"ז סקי"א.

רנב) הגהות מיימוניות שם אות ר.

רנג) ראה לעיל ס"א.

רנד) משמעות הגהות מיימוניות שם. שו"ת הרש"ל סי' י.

רנה) מ"א סקכ"ו בשם האגודה סי' קכ.