כה

כה וכל זה בחיה ועוף אבל בהמות הגדילים ברשותו של אדם מותר לצודןרנו אפילו מרשות הרביםרנז.

וחתול דינו כשאר חיה ואסור לצודורנח אלא על דרך שנתבאררנט.

וכל זה בשלא מרדו אבל אם מרדורס אפילו פרה שמרדה ואין צריך לומר חיה ועוף שמרדורסא הצדן בשבת חייב כמו הצד חיות ועופות הבר שהרי הללו ג"כ לא יבואו לכלובן לערב:


רנו) דרכי משה אות ב ומ"א סקכ"ו בשם השלטי הגבורים שעל הגהות מרדכי (פא, ד) בשם ראב"ן.

רנז) ראה לעיל סי' שח ס"פ.

רנח) שלטי הגבורים שם. רמ"א סי"ב.

רנט) סעיף כד.

רס) ירושלמי פי"ד סוף ה"א. הובא במ"מ פ"י הכ"ד. וראה שו"ע סי"ב.

רסא) רמ"א שם.