ג

ג המשסה כלב אחר חיה כדי שיצוד אותומא פטור אבל אסור מדברי סופריםמב ואף בחול אסור לצוד בכלבים משום מושב לציםמג ואינו זוכה לראות בשמחת לויתןמד:


מא) כל בו סי' לא (כז, ב). רמ"א ס"ב.

מב) מ"א סק"ד. וראה אבני נזר או"ח סי' קצו.

מג) אור זרוע הל' שבת סי' פג אות יז. רמ"א שם.

מד) אור זרוע שם מויקרא רבה פי"ג, ג. מ"א סק"ה.