ה

ה מותר לפרוס מחצלת על גבי כוורת של דבורים בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ובלבד שלא יתכוין לצוד הדבוריםסג וגם שיהא בענין שאינו מוכרח שיהיו נצודים בזהסד כגון שנשאר בכוורת חור שאינו מכוסה במחצלת ואפשר להם לצאת דרך שם ואפילו הוא חור קטן ומן הצד שאינו נראה לדבורים אין בכך כלום כיון שהוא אינו מתכוין לצוד ואין כאן פסיק רישיהסה כיון שאפשר שיצאו דרך החור קטן זה שמן הצד ואין הדבר מוכרח שלא יצאו בו אבל אם אין שם חור שאינו מכוסה במחצלת אסור דפסיק רישיה הוא.

ואף שיש מקילין בזבובים במקום שאם יפתח הכלי ליטלם משם יברחוסו מכל מקום כאן נקרא צידה גמורה מה שהדבורים נצודים בכוורת שלא יוכלו לצאת ממנה אע"פ שהוא לא יוכל ליטלם משם בידיו מפני שהכוורת היא מקום צידתן שדרכן להיות בכוורת והרי זה דומה לצד ארי והכניסו בכיפה שלוסז שאף שאינו יכול ליטלו משם בידיו שלא יברח חייב מפני שזהו מקום צידתוסח:


סג) ברייתא מג, סוע"א. ביצה לו, א. רמב"ם פכ"ה הכ"ה. שו"ע ס"ד.

סד) תוס' לו, ב ד"ה אלא. מ"מ שם. שו"ע ס"ד.

סה) תוס' שם. מ"א סק"ט.

סו) טור, וכדלעיל ס"ד.

סז) ב"י סוד"ה וכתב.

סח) ראה לעיל ס"א.