ו

ו הפורש מצודה ובשעת פרישתו נכנסה חיה לתוכה חייבסט אבל אם נכנסה אח"כ לתוכה פטור מפני שבשעת פרישתו אינו ידוע אם יצוד אם לאו אבל אסור מדברי סופריםע ולפיכך אסור להעמיד בשבת המצודה לצוד בה עכבריםעא:


סט) תוספתא פי"ג ה"ה. הובא בתוס' יז, ב ד"ה אין פורסין. מ"א סק"ט.

ע) תוס' שם. מ"א שם.

עא) מ"א שם. אבל בע"ש מותר, כדלעיל סי' רנב ס"א.