ז

ז צבי שנכנס לביתעב מאליועג ונעל אחד הדלת בפניועד אפילו לא נעלה במנעל אלא שגפפה בלבד והוא בענין שהצבי שמור בכך שלא יוכל לברוחעה חייבעו מפני שזהו צידתועז נעלו שנים פטוריםעח שכל מלאכה שיכול אחד לעשותה ועשאוה שנים פטוריםעט מפני שלא נעשית כדרכה בחול שאין דרך כלל לעשות בשנים מה שאפשר לעשות באחדפ ואם אין אחד יכול לנעול בלבדו ונעלו שנים חייביםפא ואם אחד יכול לנעול בלבדו ואחד אינו יכול ונעלו שניהם היכול חייב ושאינו יכול פטור מפני שאינו אלא מסייע להיכולפב ומסייע אין בו ממשפג וכן הדין בכל מלאכות שבת:


עב) משנה קו, ב. טור ושו"ע ס"ה.

עג) רש"י שם ד"ה צבי.

עד) משנה שם. טור ושו"ע שם.

עה) משמעות הר"ן שם (לח, א) ד"ה מתני' השני ורמ"א ס"ה.

עו) משנה שם. טור ושו"ע שם.

עז) רש"י שם ד"ה ונעל.

עח) משנה שם. טור ושו"ע שם.

עט) רש"י שם ד"ה שנים, ממשנה וגמרא צב, ב ואילך. וראה גם לקמן סי' שמז ס"א.

פ) ראה רש"י צג, א ד"ה וחד. וכ"נ משמעות רש"י קו, ב ד"ה לא. וראה לקמן שם.

פא) כת"ק במשנה שם. טור ושו"ע שם.

פב) מ"א סק"י, מרמב"ם פ"א הט"ז, ומגמרא צג, א.

פג) גמ' שם. מ"א שם. וראה לקמן סי' שכח ס"ג וסכ"א. סי' שמ ס"ב.