ח

ח אם היה הפתח מגופף כבר בדלת אחר שנכנס הצבי לביתפד בין שנתגפפה הדלת מאליה בין שעבר אחר וגפפה מותר לנעול במנעול שכיון שהצבי הוא כבר שמור שלא יוכל לברוח הרי כבר ניצוד ועומד הוא וכשנועלו במנעול אע"פ שמוסיף שמירה על שמירתופה אינו אלא כשומרו מן הגנביםפו ואין בזה משום צידה:


פד) ר"ן (לח, א) ד"ה מתני' השני. רמ"א ס"ה.

פה) ר"ן שם.

פו) לבוש ס"ה.