י

י היו לו חטים שנמללו מערב שבת מהשבלים ועדיין הם מעורבים במוץ לא ינפה בקנון או תמחויפב גזרה שמא ינפה בנפה וכברה שהוא חייבפג ולא אפילו בשתי ידיופד דהיינו לנערן מיד לחבירתה כדי להפרידן מן המוץפה אלא מנפה בידו אחת בכל כחופו כדי שישנה מדרך החולפז (ולא יבא לנפות בנפהפח):


פב) ברייתא ביצה יב, ב. טור ושו"ע ס"ז.

פג) רמב"ם פכ"א הי"ז. לבוש ס"ז.

פד) משמעות הגמ' שם יד, רע"א. מ"מ שם בשם המפרשים. שו"ע שם.

פה) משמעות ב"י ד"ה אין בדעת הרמב"ם.

פו) גמ' שם. רמב"ם שם. שו"ע שם.

פז) רש"י יב, ב ד"ה מיד.

פח) משמעות הרמב"ם שם, ע"ש.