יא

יא אוכל ופסולת המעורבין אסור ליתנם במים כדי שיפול הפסולת למטה כגון שהפסולת הוא עפר או כדי שיצוף למעלה כגון שהוא תבןפט וכן הכרשינים אין שורין אותםצ במים כדי להציף הפסולת שלהם למעלהצא ולא שפין אותם בידצב להסירצג הפסולת מפני שהוא כבוררצד אבל נותנן בכברהצה אע"פ שהפסולת נופל דרך נקבי הכברהצו ונמצא מתברר מאליוצז:


פט) מ"א סק"ט. וראה גם מ"א סי' תקי סוף סק"ד.

צ) משנה קמ, א (וכגירסת הרי"ף והר"ן שם נח, א). טור ושו"ע ס"ח.

צא) רע"ב במשנה פ"כ מ"ג. וראה שבת כהלכה פי"ב הערה סה.

צב) משנה שם. טור ושו"ע שם.

צג) בכמה דפוסים "להציף". וראה שבת כהלכה פי"ב הערה סה.

צד) טור ושו"ע שם. וראה רש"י שם ד"ה ולא שפין.

צה) משנה שם. טור ושו"ע שם.

צו) רש"י שם ד"ה אבל נותן לתוך (לפעמים). ר"ן שם ד"ה מתני' אין. טור ושו"ע שם. וראה לקמן סי' שכד ס"א (לפעמים). בדי השלחן סי' קלא סקי"ז. כינוס תורה חי"ח ע' מח. תבואות שמש ע' קז. העו"ב תשמו ע' 89. שבת כהלכה פי"ד ביאורים אות ד.

צז) רש"י שם. ר"ן שם.