יב

יב המשמרצח שמרים דהיינו המסנן במשמרתצט הרי זה תולדת בוררק אוכל מתוך הפסולתקא ע"י נפה וכברהקב או תולדת מרקדקג וחייב אבל אם נתן במשמרת שמרים מערב שבת מותר ליתן עליהם מים בשבת כדי שיחזרו צלולין לזובקד:


צח) רב כהנא קלח, א לדעת חכמים במשנה קלז, ב. רמב"ם פ"ח הי"ד.

צט) רש"י קלח, א ד"ה שימר.

ק) רבה בגמ' שם. רמב"ם שם הי"א.

קא) רבה שם. ר"ן שם (לב, א) סוד"ה ונמצא. וראה גם לעיל ס"א וש"נ.

קב) ר"ן שם.

קג) רבי זירא בגמ' שם. רמב"ם שם. וראה לקמן סי' תקו ס"ג שהמרקד הוא בורר אוכל מתוך הפסולת ע"י נפה וכברה.

קד) משנה קלט, ב ורש"י ד"ה נותנין וד"ה כדי. טור ושו"ע ס"ט.