שכה נכרי שעשה מלאכה בעד ישראל ובו כ"ב סעיפים:

א

א מותר לזמן נכריא לביתו לאכול עמוב בשבת אע"פ שאסור ביו"ט משום גזרה שמא ירבה לבשל בשבילוג כמו שיתבאר בסי' תקי"בד אבל בשבת אין לחוש לזהה ומותר אפילו ליתן מזונות לפני נכריו בלבדו ואע"פ שאין מזונותיו עליךז מכל מקום כיון שמפרנסים עניי נכרים מפני דרכי שלוםח חשוב כמזונותיו עליךט:


א) רבי יהושע בן לוי ביצה כא, ב. טור ושו"ע ס"א.

ב) ראה ר"ן שבת (ז, א) סוד"ה תנו.

ג) ביצה שם.

ד) סעיף א.

ה) לבוש ס"א.

ו) ברייתא שבת יט, רע"א. טור ושו"ע שם.

ז) גמרא שם. ונתבאר לעיל סי' שכד ס"ז שאז אסור.

ח) גיטין סא, א.

ט) תוס' יט, א ד"ה נותנין. מ"מ פ"ו הכ"א. מ"א סק"א.