י

י ספק אם ליקטן בשביל ישראל או שידוע שליקטן בשביל ישראל ואין ידוע אם נלקטו היום או לאו אסורות בו ביוםקיח וגם לערב בכדי שיעשוקיט ואע"פ שהוא ספק דברי סופרים אין הולכין בו להקל הואיל והוא דבר שיש לו מתיריןקכ ויש אומריםקכא שלערב מותר מיד שכיון שאיסור זה אינו אלא כעין קנסקכב שלא יבא לומר לנכרי לעשות לו בשבת לא החמירו בספיקוקכג אע"פ שיש לו מתירין והעיקר כסברא הראשונהקכד.

ואף לפי סברא האחרונה לא הקילו אלא בכגון שהנכרי אמר לישראל מערב שבת ליתן לו פירות בשבת והלך לבית הנכרי ונתן לו שאז יש להסתפק שמא ליקט פירות אלו בשבת בשביל ישראל והיה בדעתו מערב שבת על פירות אלו ללקטם לו בשבת או שמא היה בדעתו ללקוט לו פירות אחרים ופירות אלו ליקטם לעצמו או לנכרי אחר ואח"כ נמלך ונתנם לישראל כשבא אצלוקכה וכן כל כיוצא בזה אבל נכרי שהביא דורון לישראלקכו או שהביא למכורקכז בעיר שרובה ישראלקכח אין תולין להקל שמא ליקטן מתחלה לעצמו ואח"כ נמלך להביאן לכאן אלא מן הסתם ליקטן מתחלה לשם כךקכט וכן אין לתלות להקל שמא ליקטן מערב שבת לפי שנכרי המביא דורון או למכור מן הסתם הוא מתכוין להביא מן המשובח ומביא מאותן שליקט היוםקל וכן לענין צידה ביו"טקלא:


קיח) ספר התרומה סי' רמט, וסמ"ג ל"ת סה (כ, ב), וסמ"ק סי' רפא, והגהות מיימוניות פ"ו (קושטא) ה"ז, מברייתא ביצה כד, סוע"א וכרבי יהושע. טור ושו"ע ס"ז.

קיט) רי"ף (סה, א). הובא בטור. דעה א' בשו"ע שם. וכן דעת הגאונים ורמב"ם פ"ו ה"ו. הובאו במ"מ הל' יו"ט פ"ב סוף ה"י.

קכ) מ"א סי' תצז סק"ג. ט"ז סי' תקטו סקי"ג. וראה גם מלחמות להרמב"ן שם סה, ב בסופו. וראה לקמן סי' תקטו סוף ס"ג.

קכא) ספר התרומה שם. סמ"ג שם. הגהות מיימוניות פ"ו שם. טור ודעה הב' בשו"ע שם. וראה לקמן סי' תקטו קו"א סק"ב.

קכב) ראה גם לקמן סי' תקטו קו"א סק"א בהגהה.

קכג) ראה מ"א סקי"ד.

קכד) כ"ה משמעות השו"ע ס"ז (שהביא דעת המחמירין בסתם ודעת המקילים בלשון יש אומרים משמע שדעתו לפסוק כהמחמירין – לקמן סי' תקטו קו"א סק"ב). ט"ז סי' תקטו סק"ד. וראה עוד בקו"א שם.

קכה) מ"א סי' תקטו סקי"ב.

קכו) טור סי' תקטו מהא דרב פפא ביצה כד, סוע"ב.

קכז) מ"א שם.

קכח) וראה לקמן סי' תקטו סי"ט שאף בעיר שחציה גוים וחציה ישראל דינו כדין גוי שהביא דורון לישראל.

קכט) מ"א סקי"ג. סי' תקטו סקי"א. וראה גם לקמן שם ס"א.

קל) ר"ן (סה, א) ד"ה ומצינו [נמצינו] בשם רבינו יונה. מ"א שם סקי"ב. ולכן צריך להמתין לערב בכדי שיעשו אף למי שלא הובא בשבילו - ראה לקמן שם.

קלא) מ"א שם. וראה גם לקמן שם.